Ներկայումս, ԱԱԿՀ-ն հովանավորում է Հայաստանի շրջանների ներքոնշյալ 9 արհեստագործական դպրոցները: